fbpx

A Vidal Next Kft. (székhely: 1196 Budapest, Jahn F. u. 252.; továbbiakban: Szolgáltató) Nextgeneration Enterprise Information System (továbbiakban: Nexenis) megnevezésű, vállalatirányítási és marketing rendszerben végzett adatkezelési tevékenységéről. 

 

 1. Általánosrendelkezések. 

Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa fejlesztett Nexenis rendszerben végezhető adatkezelési tevékenység minden esetben megfelel a hatályos európai uniós és magyar jogszabályoknak: 

-Európai Parlament és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Rendelet (továbbiakban: GDPR);  
-Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.). 

 

Szolgáltató adatai és elérhetősége: 

Szolgáltató neve: Vidal Next Kft.  
Szolgáltató székhelye: 1196 Budapest, Jahn F. u. 252.  
Levelezési cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.  
E-mail: ugyfelszolgalat@pharmindex.hu 

 

Szolgáltató adatvédelmi tisztviselője: 

Adatvédelmi tisztviselő neve: Lovász Kolos  
Elérhetőség: +36 (1) 4768902  
E-mail: ugyfelszolgalat@pharmindex.hu 

 

Fogalmak: 

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy  közvetlenül vagy közvetve  azonosítható természetes személy; 

ügyfél: bármely érintett, aki a Szolgáltatótól fizetett szolgáltatást vesz igénybe; 

regisztrált felhasználó: bármely érintett, aki Szolgáltatótól regisztrációhoz kötött ingyenes vagy fizetett szolgáltatást vesz igénybe; 

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat  különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 

közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat; 

közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli; 

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a  vonatkozó személyes adat  teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő  kezeléséhez; 

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri; 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése; 

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges; 

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; 

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából; 

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik; 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján  beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is  adatok feldolgozását végzi; 

adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett; 

adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely  ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot  az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi; 

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; 

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez; 

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam; 

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés. 

 

 1. Aszemélyes adatok kezelésének jogalapja: 

Érintett természetes személy hozzájárulása személyes adatainak kezeléséhez (GDPR 6. cikk 1. bek. a) pontja alapján); 
Szolgáltató jogszabályi kötelezettségének teljesítése (GDPR 6. cikk 1. bek. c) pontja alapján); 
Szolgáltató és Érintett között létrejött szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk 1. bek. b) pontja alapján). 

 

 1. Akezelt személyes adatok kategóriái: 

Az érintett vállalkozás neve, címe, adószáma, cégjegyzékszáma, EU adószáma; 
Az érintett természetes személy neve, e-mail címe, telefonszáma. 

 

 1. A személyes adatok címzettjei:

Szolgáltató a kezelt személyes adatokat harmadik fél számára nem továbbítja. 

 

 1. A személyesadatok tárolásának időtartama: 

Szolgáltató a kezelt személyes- és cégadatokat azok elévüléséig, de legkésőbb a szerződés teljesítése utáni nyolc évig őrzi meg. 

 

 1. Az érintett jogai:

 

Az érintettnek joga van 

 • tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről; 

Személyes adataik kezeléséről az érintettek tájékoztatást kérhetnek. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. 

 

A tájékoztatás az alábbi elérhetőségek valamelyikén kérhető: 

Vidal Next Kft. 
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76. 
Tel.: +36 (1) 476-8902 
E-mail: ugyfelszolgalat@pharmindex.hu 

 

 • adatainak helyesbítését, valamint adatai kezelésének korlátozását kérni; 

 

Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti az érintett személyes adatainak helyesbítését, illetve tiltakozhat név- és lakcímadatainak közvetlen üzletszerzési célú felhasználása ellen. Adatkezelőnél bármikor lehetősége van hozzájárulását visszavonni, hozzájárulását egyes adatokra, illetve adatkezelési műveletekre korlátozni, illetve személyes adatai kezelése ellen az Európai Parlament és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Rendelet („GDPR”) által meghatározott esetekben tiltakozni. 

 

 • jogainak megsértése esetén a felügyeleti hatósághoz fordulnia; 

 

Amennyiben úgy érzi, adatainak kezelése nem felel meg a hatályos jogszabályoknak, az alábbi elérhetőségeken van joga panaszt benyújtania: 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Telefonszám: +36 (1) 391-1400 
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

 • követelni az adatai jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével Önnek okozott kár megtérítését; 

 

Minden olyan személy, aki e rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. 

 

Az adatkezelésben érintett valamennyi adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet az e rendeletet sértő adatkezelés okozott. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be az e rendeletben meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. 

 

 1. Záró rendelkezések.

Szolgáltató felelősséget vállal a Nexenis rendszer működéséből fakadó esetleges adatvédelmi incidensekért és azok javításáért. 

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szükséges hibaelhárításhoz és fejlesztéshez nélkülözhetetlen személyes adatokhoz hozzáférjen. 

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy Érintett által megadott adatok helyességét közhiteles források alapján ellenőrizze, valamint az adatokat szükség esetén kiegészítse, illetve módosítsa. 

Lépj át velünk a következő generációba!

© Nexenis – Vidal Next Kft., 2020